Đăng nhập vào trang quản lý đại lý như thế nào ?

Trước hết bạn vào trang chủ https://www.779loc.com

Nhập Tài khoản đại lý và mật khẩu, sau đó bấm ĐĂNG NHẬP   
Sau khi đăng nhập, tại THÔNG TIN CÁ NHÂN chọn TRUNG TÂM ĐẠI LÝ sẽ vào trang quản lý dành cho đại lý.

3/5 - (2 votes)